​Familiens trivsel - når misbrug er en del af livet

I følge Helle Lindgaard, landets førende forsker og psykolog, indenfor misbrugsramte familier, påvirker alkohol-og stof problemer ikke blot den, der har problemet, men også vedkommendes nære relationer. Dette er et faktum som er veldokumenteret og dækker en bred vifte af pårørende relationer, ikke mindst den nærmeste familie omkring den afhængige. I Pårørende Netværket - Misbrugsportalen, har vi især fokus på den nærmeste familie til den afhængige, og vi anbefaler at man som voksen pårørende, bliver informeret og opnår øget indsigt, bl.a. ved at læse de studier og publikationer som der er lavet på området. Et af dem kan downloades her og nedenstående er uddrag, af hvad der er ganske veldokumenteret på et evidensbaseret grundlag, samtidigt med at erfaringer i arbejdet med pårørende børnefamilier hos Pårørende Netværket og i Misbrugsportalen, viser samme mønster og karakteristika. 

Konsekvenser for familien


Når en eller begge forældre har alkohol-og/eller stofmisbrugsproblemer, vil dette have en lang række konsekvenser for familien. Empiriske studier og kliniske observationer viser, i følge Helle Lindgaard,  en række faktorer, der karakteriserer familier med alkohol - og stofproblemer. En familie defineres, som udgangspunkt som far, mor og børn, om end begrebet i nogle tilfælde kan udvides til far, mor og voksne børn, eller fraskilte forældre og børn/unge. Der er tale om alkohol-og stof problemer blandt forældrene, men i nogle tilfælde vil der være overlap til familier, hvor det er et af børnene, der har misbrug. 

Der er omfattende dokumentation for, at hele familien bliver påvirket, når far og/eller mor har alkoholproblemer. Familien kan betegnes som værende påvirket af misbrugsadfærd, når familiens interaktion er styret af afhængigheden, således at familiens aktiviteter er defineret af og organiseret omkring misbruget og den misbrugende part. I hvilken grad vil afhænge af, i hvilket omfang problemerne, får lov at påvirke familien og dennes interaktion. 

Familiens påvirkning kan være karakteriseret ved benægtelse, isolation, manglende social støtte og begrænset rum for følelsesmæssige udtryk. Ofte oplever familien en udpræget uforudsigelighed i forhold til den misbrugsramte, samt en funktionsnedsættelse ift. familier uden at misbruget er del af hverdagen. Derudover ses manglende eller forstyrret lederskab, uansvarlighed og omsorgssvigt, fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb, samt et generelt højere konflikt-niveau. Endvidere kan familiens problemløsningsadfærd, blive påvirket således at familien ikke har overskud og/eller evnen til at løse problemer, men i stedet for oplever og føler hjælpeløshed og afmagt, hvilket yderligere begrænser familiens udviklingsmuligheder.

Social interaktion og familiens isolation fra omverden

Hos en stor del,  bliver familiens værdier og aktiviteter defineret af misbruget og den afhængige, som bliver omdrejningspunktet for familien, for nogle børn gennem hele deres barndom.. Det kan f.eks. være, at man ikke holder jul, eller at man holder fødselsdag på en ganske særlig måde, der tager hensyn til misbrugerens adfærd og behov, og ikke resten af familien. Når dette foregår over tid, vil børnene i familien, vokse op med disse "traditioner" og få skabt de grundlæggende værdier og overbevisninger, som senere i livet kan påvirke deres måde at anskue dem selv, andre mennesker og verden omkring dem på, i et uhensigtsmæssigt perspektiv.

Pårørende og erkendelsen af situationen - er det første skridt​

En erkendelse af problemerne i familien og konsekvenserne heraf, for såvel den afhængige selv, som dennes familie, er oftest forbundet med smerte og medfører skam og skyld.  Benægtelse og løgne omkring erkendelsen af problemer, kan tillige medføre en forvrængning og tavshed omkring følelser i familien. Det benægtede er ”skjult” og dermed ikke eksisterende. Det kan derfor ikke diskuteres, ligesom der ikke kan reageres eller handles på det. 


Udover at problemerne knyttet til misbruget ikke kan løses hvis erkendelsen ikke er tilstede, betyder det også, at intimiteten i familien forstyrres. Familiens følelsesmæssige udtryk kan svinge mellem dyb tavshed og forvrængede følelsesudbrud, idet autentiske følelser ikke kan udtrykkes, men enten må fortrænges eller transformeres til andre udtryksformer eller andre problemområder (Krestan & Bepko, 1993). F.eks. kan sorg og smerte komme til udtryk som vrede eller gemmes til en anden mere ”ufarlig” situation, f.eks. en søskendekonflikt. Følelserne kan også vendes indad og blive til selvbebrejdelser og/eller psykosomatiske symptomer som angst og depression.

Pårørendes helbred, trivsel og sundhed - som følge af belastninger i familien


På sundhed og trivselsparameteret, er det derfor meget almindeligt, at man som pårørende i familien, oplever symptomer på eller udvikler en decideret psykisk lidelse, som konsekvens af de svære belastninger, man lever med og er påvirket af.

Dette gælder både voksne og børnene i familien. Det er meget individuelt hvornår i den pårørendes liv,  de psykiske og/eller fysiologiske symptomer indtræffer. Det afhænger af en række faktorer, som både knytter sig til de ydre påvirkninger i familien, graden af belastninger, varigheden af dem, i kombination med de mere indre og biologiske påvirkninger og faktorer. Derfor er symptomer og lidelser, såsom angst, depression, stress, PTSD, psykisk trauma tilstande, ofte en fællesnævner for pårørende til misbrug. 

For børnene vil oplevelserne og belastningerne, samt måden familien interagere og lever tilværelsen på,  påvirke hele deres barndom og herigennem opbygger de et selvbillede og et indre kaotisk liv med selvbrebejdelse, som følger dem videre ind i ungdom- og voksenlivet, hvor indestængte følelser og undertrykte oplevelser, har en indvirkning på deres liv og person, på flere niveauer. For partnere, ægtefæller og samlevere, er samme gældende for følelseslivet, og er oftest præget og tynget af skyld og skamfølelser, som undertrykkes og dermed fjerner deres fornuft og handlingsevne. Skam og skyld, kan være oplevelsen af deres forældre evne er svækkede, at de ikke føler de er fanget og ikke kan gøre noget, samt fælles for de fleste, bruger det meste af deres energi og tid på, at redde den misbrugsramte, og løse dennes problemer, så familien kan blive hel og glad igen. 

Denne proces kan vare i årevis og på trods af adskillige forsøg på sidstnævnte, med oplevelsen af nederlag efter nederlag fordi at de ikke kan løse problemer, udvikler partneren/omsorgsgiveren en række "redningsaktioner" og problemløsningsstrategier, som fastholder familiens mønstre. 

600.000 børn opvokser i hjem med misbrug

Pårørende Netværket Misbrugsportalen har fokus på børnefamilier og voksne pårørende til afhængige.

Herudover er formålet tillige, at skabe øget fokus på medicinafhængighed, som et ganske udbredt, men overset problem i vores samfund.

Pårørende Netværket Misbrugsportalen   |  Rugtoften 4, 2880 Bagsværd  |  Rådgivning: 70 90 90 80 | ​​​​CVR: 39377837

Følg os på​

6  3